Ki Uta Ki Tai

‘from mountains to sea’

This text is an excerpt from KERB 28