Ki Uta Ki Tai

from mountains to sea

This text is an excerpt from KERB 28